NIEUW: gebruik onze bestektekstgenerator

Met onze bestektool stelt u eenvoudig een goede STABU2- of RAW-omschrijving samen.
Ons gekleurde glasgranulaat: nieuw, duurzaam en veilig!

Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN NOVA VITRO

Artikel 1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Nova Vitro BV (handelend onder de naam ColVitro) en een koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn vastgelegd en gelden slechts voor dat ene geval, tenzij anders bepaald. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 2

 • A. Aanbiedingen van Nova Vitro BV – in welke vorm dan ook gedaan – zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Nova Vitro BV is vermeld, vrijblijvend.
 • B. Nova Vitro BV is uitsluitend aan haar aanbieding gebonden indien deze schriftelijk en binnen 14 dagen na de aanbiedingsdatum wordt geaccepteerd c.q. als laatste door Nova Vitro BV wordt geaccepteerd door natte ondertekening of elektronisch per e-mail.
 • C. De toepasselijkheid van artikel 224 van boek 6 BW wordt uitgesloten.
 • D. Eenzijdige aanvullingen en/of wijzigingen door de koper op de bevestiging van de aanbieding hebben geen enkele kracht, tenzij deze door Nova Vitro BV uitdrukkelijk zijn geaccordeerd.

Artikel 3

 • A. De aanbiedingen zijn gebaseerd op leveranties van de daarbij benodigde materialen onder normale omstandigheden en gedurende de voor Nova Vitro BV normale werktijden.
 • B. Indien bij de aanbieding wordt verwezen naar aangehechte of bijgevoegde documentatie of monsters die vanwege Nova Vitro BV worden verstrekt, dan wel dat daar naar wordt verwezen, dan heeft te gelden dat deze informatie van louter informatieve aard is zonder dat hieruit enige verplichting van Nova Vitro BV jegens koper kan worden afgeleid. De monsters dienen louter en alleen om een indruk te geven van het te leveren product en zijn niet bepalend voor de te leveren samenstelling en/of kwaliteit. Het is daarom dat de monsters niet als bewijsmiddel kunnen worden gebruikt.
 • C. Gegevens in de aanbiedingen omtrent hoeveelheden zijn slechts globale schattingen gebaseerd op opgaven van de koper . Afrekening zal echter plaatsvinden op basis van daadwerkelijk afgenomen hoeveelheden, waarbij de eindopgaven van Nova Vitro BV als bindend voor alle partijen hebben te gelden. Indien de daadwerkelijk afgenomen hoeveelheid de gevraagde hoeveelheid tot 5%, met een maximum van 250 KG, overschrijdt, dan wordt de overschrijding redelijk geacht en is verkoper gerechtigd deze in rekening te brengen.

Artikel 4

 • A. De bevoegdheid tot het sluiten van voor Nova Vitro BV bindende overeenkomsten is uitsluitend voorbehouden aan de directie van Nova Vitro BV. Vertegenwoordigers, agent of andere personen, die niet tot de directie van Nova Vitro BV behoren bezitten niet de bevoegdheid tot afsluiting van voor Nova Vitro BV bindende overeenkomsten, tenzij zulks door de directie schriftelijk aan de koper is bevestigd.
 • B. Het bepaalde in artikel 61 boek 3 BW leden 2 en 3 is uitdrukkelijk niet van toepassing.

Artikel 5
De door Nova Vitro BV aangeboden c.q. in rekening gebrachte prijzen zijn exclusief de omzetbelasting en exclusief die kosten, die ingevolge de overeenkomst of de onderhavige voorwaarden tussen partijen ten laste van koper komen.

Artikel 6

 • A. Leveringen van bij Nova Vitro BV gekochte producten c.q. goederen geschiedt steeds af fabriek, alwaar koper wordt geacht de producten c.q. goederen voor zijn rekening en risico over te nemen, met dien verstande dat Nova Vitro BV slechts dan bereid is een eventueel risico van beschadiging een tijdens het transport van de gekochte producten c.q. goederen te dragen, indien Nova Vitro BV opdracht gaf tot het vervoer. Deze aansprakelijkheid is echter beperkt tot de koopsom van de gekochte producten c.q. goederen.
 • B. Alle extra kosten voortvloeiende uit het niet, niet – tijdig of niet – behoorlijk nakomen van bovengenoemde verplichtingen komen ten laste van de koper.
 • C. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Niet tijdige levering geeft de koper niet het recht om schade te verhalen of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, mits het expliciet is opgenomen in de definitieve getekende offerte.
 • D. Het is Nova Vitro BV toegestaan zaken in gedeelten te leveren. In dat geval is het Nova Vitro BV ook toegestaan de deelleveringen afzonderlijk te factureren.
 • E. De koopovereenkomst wordt zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, ontbonden op het tijdstip waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaar, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door Nova Vitro BV geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
 • F. Alle door Nova Vitro BV in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Nova Vitro BV totdat koper alle verplichtingen uit de met Nova Vitro BV gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.

Artikel 7
De door Nova Vitro BV geleverde zaken blijven volledig eigendom van Nova Vitro BV totdat de koper aan al zijn verplichtingen jegens Nova Vitro BV heeft voldaan. De geleverde zaken kunnen onmiddellijk worden teruggevorderd als de koper zijn verplichtingen niet of niet geheel nakomt. De schade die Nova Vitro BV hierdoor eventueel lijdt, komt volledig voor rekening van de koper.

Artikel 8

 • A. Een klacht betreffende een door Nova Vitro BV geleverde zaak of dienst, waaronder begrepen een schriftelijk gegeven advies verdient onverwijld, doch uiterlijk binnen 10 dagen, schriftelijk aan Nova Vitro BV te worden medegedeeld met inzending van voor onderzoek noodzakelijk materiaal.
 • B. Als er sprake is van een afwijking in de zak die geen invloed heeft op de functionele geschiktheid van de zaak, zoals bijvoorbeeld geringe kleurafwijkingen dan blijft het risico daarvan voor de koper. Dit is slechts dan anders wanneer er sprake is van een afwijking die in redelijkheid en alle omstandigheden daarbij in acht genomen, niet door de koper behoeft te worden geaccepteerd en/of wanneer er sprake is van opzet of grove schuld van Nova Vitro BV
 • C. Nova Vitro BV wijst op voorhand klachten en daarmee aansprakelijkheid af indien:
  - vloeren onjuist zijn behandeld, waaronder – doch niet daartoe beperkt - het reinigen met agressieve middelen, te zwaar belasten en/of veelvuldig bewerken met scherpe voorwerpen zoals bijvoorbeeld belopen met naaldhakken.
  - de oorzaken van klachten te wijten zijn aan de onderliggende constructie of dekvloer door welke reden dan ook, nu koper geen aansprakelijkheid accepteert voor scheuren die veroorzaakt worden door de directe en/of indirecte werking van onderliggende vloeren en/of de werking van de omliggende wandconstructies.
  - vloeren te snel in gebruik genomen zijn zonder een voldoende lange termijn in achtgenomen te hebben voor een toereikende doorharding.
  - geringe kleurverschillen in de aangebrachte oppervlakken voorkomen, oneffenheden zich vertonen welke het gevolg zijn van in de ondergrond aanwezige afwijkingen, of welke het gevolg zijn van het handmatig aanbrengen van het materiaal.
  - Sprake is van gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, van onzorgvuldig gebruik, van ongelukken en/of van invloeden van buiten en evenmin op zaken die door de koper of derden zijn gewijzigd en/of gerepareerd.
  - sprake is van verkleuring van de als bindmiddel gebruikte kunstharsen, coatings, hechtmiddelen of andersoortige aanbrengmaterialen.
 • D. Als een klacht gegrond is, dan is Nova Vitro BV uitsluitend verplicht tot het herleveren van de zaak waarop de klacht betrekking heeft.

Artikel 9

 • A. Betaling van facturen dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij binnen 7 dagen na de ontvangst schriftelijk tegen de factuur bezwaar wordt gemaakt. Betaling kan uitsluitend plaatsvinden op de bankrekening die op de factuur is vermeld. Nova Vitro BV is te alle tijde gerechtigd contante betaling van de factuur te eisen.
 • B. Elke verrekening of korting is uitgesloten.
 • C. Als de koper in verzuim is, is Nova Vitro BV bevoegd alle overeenkomsten met de koper te ontbinden en worden alle vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 • D. De vorderingen van Nova Vitro BV zijn ook onmiddellijk opeisbaar wanneer Nova Vitro BV omstandigheden ter kennis komen die aanleiding geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. In deze situatie is het Nova Vitro BV toegestaan de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Nova Vitro BV behoudt zich het recht ook in deze situatie schadevergoeding te vorderen. Tevens wordt de som van hetgeen reeds is geleverd onmiddellijk opeisbaar.
 • E. De koper is verplicht alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, die Nova Vitro BV als gevolg van een verzuim van de koper moet maken, aan Nova Vitro BV te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag, met een minimum van EUR 250,--. Als Nova Vitro BV aantoont dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan dient de koper ook deze hogere kosten volledig te vergoeden.
 • F. In geval van niet tijdige betaling is koper over het openstaande bedrag wettelijke (handels) rente verschuldigd.
 • G. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of zaken waarvan Nova Vitro BV zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, die van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst voor Nova Vitro BV onmogelijk, uiterst bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dan is het Nova Vitro BV toegestaan de overeenkomst te ontbinden. De koper kan in dat geval geen aanspraak op schadevergoeding maken.
 • H. Door de koper gedane betalingen, strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • I. Het recht van de koper om eventuele tegenvorderingen op Nova Vitro BV te verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10

 • A. Indien aan de zijde van de Nova Vitro BV in de uitvoering van de overeenkomst sprake is van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is Nova Vitro BV gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden dan wel door de rechter te doen ontbinden, zonder dat hij tot enige vergoeding van schade aan koper of garantie gehouden zal zijn, met vergoeding door de koper aan Nova Vitro BV van door deze laatste gemaakte kosten.
 • B. Onder een tekortkoming die koper niet kan worden toegerekend wordt verstaan, elke van de wil van de Nova Vitro BV onafhankelijk omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van overeenkomsten reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd of vertraagd alsmede, voor zover de onder niet reeds begrepen, oproer, epidemie, brand, verkeerstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte bij in dienst van Nova Vitro BV zijn personeel of van andere personen waarvan Nova Vitro BV zich bedient, beperking van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en iedere andere ernstige verstoring binnen het bedrijf van Nova Vitro BV of diens toeleverancier(s), op welke wijze dan ook.

Artikel 11

 • A. Nova Vitro BV is uitsluitend aansprakelijk voor schade die rechtstreeks en ook uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Nova Vitro BV.
 • B. Indien Nova Vitro BV aansprakelijk is voor schade, dan blijft de hoogte van de te vergoeden schade in elk geval beperkt tot ten hoogste het door Nova Vitro BV voor de desbetreffende levering aan de koper in rekening gebrachte netto-factuurbedrag.
 • C. Elke aansprakelijkheid voor directe en/of indirect gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld begrepen schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, door welke oorzaak ook ontstaan, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • D. Indien ter zake van enige schade waarvoor hij krachtens deze voorwaarden niet aansprakelijk is en waarvoor koper aansprakelijk is, toch door derden mocht worden aansprakelijk gesteld dient koper Nova Vitro BV ter zake volledig te vrijwaren en hem alles dienen te vergoeden dat Nova Vitro BV aan derden uit dien hoofde zal moeten voldoen op grond van een met toestemming van koper gesloten dadingsovereenkomst c.q. onherroepelijke en in hoogste instantie uitgesproken rechterlijke of daarmee vergelijkbare uitspraak (bindende advies of arbitraal vonnis).

Artikel 12
Nova Vitro BV is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. Nova Vitro BV zal de gewijzigde voorwaarden toezenden aan de koper.

Artikel 13

 • A. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend toepasselijk het Nederlands recht.
 • B. Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn en waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, tussen koper en Nova Vitro BV mocht ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda. Nova Vitro BV blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de rechter die volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegd is.

Algemene Voorwaarden, Nova Vitro BV, KvK-nummer 85632791, versie 20220806 - 8 juni 2022